image/svg+xml
image/svg+xml

Lisansüstü Programlarımız Hakkında

Genel Bilgiler

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı lisansüstü programları bünyesinde tezli yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bu programların amacı öğrencilere, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerini bilimsel yaklaşımla ele alarak, araştırma yapma ve çözüm üretme becerileri kazandırmaktır. Programların bir diğer amacı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında çalışan veya çalışacak akademisyenleri yetiştirmektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Lisansüstü Programların Tanıtımı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü programları; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleşen siyasal ve yönetimsel sorunların nedenlerinin araştırıldığı, toplumsal siyasal ve ekonomik olgular arasındaki ilişkilere geniş bir bakış açısından bakma yeteneğinin kazandırıldığı bir programdır.

Lisansüstü derslerimiz zengin içeriğe sahiptir. Bunlardan bazıları; Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi, Türkiye’de Siyasal Akımlar, Uluslararası Çevre Sorunları ve Politikaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, Siyasal İdeolojiler, Din ve Siyasettir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Lisansüstü Programlarının Hedefi

Öğrencilere siyasi/idari yapı ve süreçleri anlama, analiz etme yeteneği kazandırılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin analitik becerilerini güçlendirerek, metodoloji konusunda kapsamlı bir eğitim almaları sağlanır. Programlar vasıtasıyla öğrencilerin çeşitli bilimsel seminerlere katılımı teşvik edilir ve öğrencilerin akademik/profesyonel ortamlarda bağımsız çalışma yeteneği artırılmaya çalışılır. Aynı zamanda interdisipliner ve multidisipliner bir öğretim süreciyle öğrencilerin farklı bilim dallarına olan ilgisinin arttırılması hedeflenmektedir.

Kariyer Fırsatları

Devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyenlik, başbakanlık, bakanlıklar ve bunların teftiş kurulları, müsteşarlık ve genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşlarında, il özel idareleri, belediyeler ve yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimlerde, kamu ve özel sektör bankalarında, özel sektör kuruluşlarında ve çok uluslu şirketlerde yöneticilik ve uzmanlık yapabilirler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı 21 kredi ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında alınan uzmanlık alanı derslerinden oluşur. Programdan mezun olabilmek için en az 2.50/4 ortalamaya sahip olmak gerekir. Hazırladığı tezini jüri sınavında başarıyla geçen öğrenci, yüksek lisans diplomasına hak kazanır. Programın azami süresi üç yıldır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisansüstü Programlarla İletişim:

Telefon: (0378) 501 10 00  -  2344/2346

 Lisansüstü Programların ilan ve başvuru süreçleri için Bartın Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Eğitim Kataloğu için tıklayınız.